บันทึกรับเงิน

รหัส ประเภท ดำเนินการ
11 ค่าน้ำมัน แก้ไข
12 ค่าแรง แก้ไข
13 ค่าบรรทุก แก้ไข
15 รับเงิน แก้ไข
16 ค่าปาล์ม แก้ไข
18 เบิก แก้ไข
20 หักเบิก แก้ไข